Galerie

Rekonstrukce střechy kostela v Chlístovicích

Rekonstrukce střechy rodinného domu Janovická Lhota

Stavba pergoly v Chlístovicích

Stavba konstrukce plynojemu v Blatech

Rekonstrukce střechy rodinného domu v Opatovicích

Střecha novostavby rodinného domu v Krakovanech

Svrchní zateplení střechy rodinného domu